Algemene informatie

 • Aan onze basisschool is een peuterspeelzaal verbonden, waar in twee groepen (van elk maximaal 16 kinderen), dagelijks in de ochtenden wordt gespeeld. De peuters zijn van harte welkom van 8.45 tot 11.45 uur. ‘s Morgens kunnen ouders hun kind tussen 8.30 en 8.45 uur brengen. Wij noemen dit de zogenaamde inlooptijd. Voor de peuters wordt een zelf meegenomen stuk fruit schoongemaakt dat tijdens de pauze gezamenlijk wordt opgegeten. Voor wat te drinken en een biscuit zorgt de school. Op de peuterspeelzaal zijn dagelijks twee pedagogisch medewerksters aanwezig. Zij zijn in het bezit van een diploma op SPW3-niveau.

  In nauw overleg met de directie bepalen de pedagogisch medewerkers het programma voor de kinderen. Dit programma sluit aan op de lesstof en de thema’s van de kleutergroepen, omdat er ook wordt gewerkt met OVM (= OntwikkelingsVolgModel). Hiermee wordt de ontwikkeling van de peuters op diverse vlakken in kaart gebracht.

  Het jaarprogramma is gebaseerd op de thema’s uit de methode “Piramide”. Door het aanbieden van prentenboeken en het voeren van gesprekken met behulp van diverse materialen wordt de woordenschat van de kinderen verder vergroot. Ook rekenvaardigheden door bijvoorbeeld teloefeningen komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de fijne motoriek: tekenen, kleuren, plakken en de grove motoriek: klimmen, klauteren en bewegen met fietsjes en stepjes.

  Wanneer u overweegt om uw kind op de peuterspeelzaal te plaatsen, dan kunt u contact opnemen met de directie voor het maken van een kennismakingsafspraak.

  Aanmelding en plaatsing

  Kinderen kunnen vanaf twee jaar en zes maanden worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan het kind eerder worden geplaatst, vanaf de leeftijd van twee jaar. Vanwege de stijgende belangstelling voor onze peuterspeelzaal worden alleen die kinderen geplaatst, die doorstromen naar onze basisschool. Kinderen kunnen twee (wo-vr) of drie ochtenden (ma-di-do) komen spelen in onze peuterspeelzaal.

  Financiën

  Aan de plaatsing op de peuterspeelzaal zijn kosten verbonden. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) betalen een bruto uurtarief; dit tarief wordt jaarlijks geactualiseerd. De toeslag kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Komt u niet in aanmerking voor KOT, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt bepaald aan de hand van een inkomensverklaring. Deze verklaring is op te vragen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst. Voor een aanvullende toelichting kunt u natuurlijk altijd even bij ons langskomen.

  Ouderraad

  Aan de peuterspeelzaal is een ouderraad verbonden, waarin twee ouders zitting hebben. De ouderraad vergadert drie keer per jaar met een pedagogisch medewerker en de directie.

  Klachtenregeling

  Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft een klachtenregeling voor alle scholen en peuterspeelzalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kopje ‘ouders’ op deze website.