Ons onderwijs in de praktijk

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Van groep 1 tot en met 8

  Groep 1-2

  Kleuters leren vanuit hun spel en zijn gemotiveerd om op deze wijze te ontdekken en te leren. De ervaring en de belevingswereld van de kinderen staan centraal. In het lokaal zien we tal van speelmaterialen en speelhoeken, zoals de bouwhoek, huishoek, winkel, poppenhuis, lego en constructiematerialen. Daarnaast krijgen de kinderen verschillende technieken aangereikt voor expressie, sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden. Hiervoor zijn verschillende materialen in de groep aanwezig zoals een leeshoek, een schrijfhoek, de computer, een schilder/tekenhoek en de ontwikkelingsmaterialen. De kinderen maken een keuze in de activiteiten met behulp van het planbord.

  Naast alle activiteiten in het lokaal is bewegen erg belangrijk voor de kleuters. Dagelijks wordt er buiten gespeeld en er wordt ten minste tweemaal per week gegymd. Iedere kleuter wordt gescreend voor logopedie en motoriek; mocht het nodig zijn dan kan uw kind doorverwezen worden naar Cesartherapie bij ons op school. Logopedische hulp vindt plaats buiten school.

  De onderwijsleerstof in de kleutergroepen wordt door middel van thema’s aangeboden. In de verschillende thema’s komen alle onderdelen van de diverse vakgebieden, zoals rekenen en taal, aan de orde. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het Ontwikkel Volg Model (OVM). Omdat niet ieder kind zich op hetzelfde tempo ontwikkelt, is gekozen om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden met een volgmodel. Door een kind goed te observeren, kunnen wij hem/ haar steeds uitdagen een volgende stap te maken. Deze manier van werken sluit aan bij een ontwikkelingsgerichte visie. Om te zien of alle doelen en tussendoelen behaald zijn, worden de landelijke Cito-toetsen midden groep 2 afgenomen.

  Groep 3

  Hier werken de kinderen verder aan hun ontwikkeling op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen (de instrumentele vaardigheden). Enerzijds zitten de kinderen nog vol fantasie, anderzijds worden hun ideeën al steeds realistischer. Beide aspecten proberen we in balans te houden. De kinderen hebben momenten van spel en daarnaast gaat de leerkracht meer met methoden werken.

  Er wordt veel aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen. Wij werken met de leesmethode ‘Lijn 3’. In de rekenmethode ‘Pluspunt’ wordt aandacht besteed aan onderwerpen als tijd, meten en sommen tot en met 20. Ook muziekonderwijs, handvaardigheid en tekenen staan op het programma. Met biologie en geschiedenis wordt dit schooljaar een begin gemaakt. 

  Groep 4

  In groep 4 neemt lezen, naast schrijven, rekenen en taal een belangrijke plaats in. De kinderen schrijven dit jaar voor het eerst met hoofdletters. In alle schriften schrijven ze nu aan elkaar. In het tweede half jaar gaan de kinderen met vulpen leren schrijven. Grote nadruk ligt ook op het aanleren van de tafels. De eerste vorm van huiswerk wordt geïntroduceerd in de vorm van oefenen met spellingcategorieën. 

  We beginnen dit jaar met schoolzwemmen. De kinderen kunnen via school hun zwemdiploma’s halen. Zeer belangrijk in een wijk met zoveel water! Naast het uur zwemmen om de week hebben de kinderen ook een lesuur bewegingsonderwijs in de gymzaal.

  Groep 5

  De kinderen richten zich meer en meer op de buitenwereld. Niet voor niets starten we in groep 5 met het vak aardrijkskunde. De kinderen houden voor het eerst een boekbespreking. De nadruk ligt vooral op de spreekvaardigheid.

  De kinderen krijgen in deze groep ook voor het eerst echt te maken met huiswerk en alles wat daarbij hoort: plannen, hoe moet je iets leren, leerstrategieën, enzovoorts. Dit is een bewuste keuze van onze school: jong geleerd is oud gedaan! Onze ervaring met het voortgezet onderwijs leert ons, dat onze leerlingen hier later de vruchten van plukken.

  Groep 6

  In groep 6 gaan we dieper in op de stof en wordt het allemaal wat serieuzer. Langzaam maar zeker neemt het huiswerk toe. Er is veel aandacht voor begrijpend lezen, waarbij het verwoorden, samenvatten en goed formuleren van antwoorden extra aandacht krijgen. Wij hebben de overtuiging dat goed lezen de trede is naar succesvol studeren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het voorbereidend ontleden.

  De kinderen krijgen dit jaar voor het eerst Engels en bij aardrijkskunde leren ze daadwerkelijk aanwijzen van plaatsen, rivieren, zeeën en gebergten. Nog een nieuwtje dit jaar is de schooltuin – op school krijgen de leerlingen eerst enige tijd voorbereidende theorielessen en vanaf half april krijgt elk kind een eigen stukje grond en wordt het geleerde toegepast in de praktijk. De oogst gaat uiteraard mee naar huis. Wij hopen dat de kinderen, mede hierdoor, meer oog krijgen voor alles wat groeit en bloeit.

  Groep 7

  De zelfstandigheid van de kinderen is hier al groot. Ze leren hun werk nog beter plannen en lastige onderdelen meteen bij de kop te pakken. Op het programma staan breuken, procenten, werkwoordspelling en samenvattingen en we starten met zinsontleding en woordbenoeming.

  Wereldoriënterende vakken krijgen grotere nadruk. Verder leren de kinderen discussiëren en goed opgebouwde spreekbeurten en boekbesprekingen te houden. Veelvuldig wordt de computer gebruikt, onder andere voor rekenen, spelling, topografie en ontleden. Veel kinderen maken PowerPointpresentaties om hun spreekbeurt of boekbespreking kracht bij te zetten. En last but not least: we gaan dit jaar met elkaar op werkweek!

  Groep 8

  Dit is een spannend jaar voor onze kinderen. Immers, dit jaar ronden zij hun basisschooltijd af. Het laatste deel van het jaar zal dan ook in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs. In mei vindt het Groep 8-kamp plaats en een week voor het einde van het schooljaar voeren de achtstegroepers traditiegewijs hun afscheidsmusical op.

  Vakgebieden

  Voortdurend stemmen wij ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden, staat omschreven in het schoolplan. Dit schoolplan wordt jaarlijks aangepast en eens per vier jaar herschreven.

  1. instrumentele vorming

  • Nederlandse taal
  • schrijven
  • rekenen/wiskunde
  • Engelse taal
  • lezen

  2. wereldoriëntatie

  • levensbeschouwing
  • natuuronderwijs
  • projectonderwijs
  • aardrijkskunde
  • sociale redzaamheid/verkeer
  • maatschappelijke verhoudingen
  • geschiedenis
  • techniekonderwijs
  • gezond gedrag

  3. expressieve vorming

  • tekenen
  • muziek
  • handvaardigheid
  • drama

  4. lichamelijke opvoeding/gymnastiek/zwemmen