Peuterspeelzaal

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Aan onze basisschool is een peuterspeelzaal verbonden, waar dagelijks in de ochtenden wordt gespeeld van 8.30 tot 11.45 uur. De week is ingesteld op twee peutergroepen van elk maximaal 16 kinderen – er komt een groep op maandag, dinsdag en donderdag en een groep op woensdag en vrijdag.

  De ochtend start met een inloopmoment van 8.20 tot 8.30 uur. Ouders kunnen hun kind brengen en samen nog even een boekje lezen in de kring. De peuters nemen een stukje fruit mee van huis voor de pauze; al het fruit wordt op school schoongemaakt en gezamenlijk opgegeten. De school zorgt hierbij voor wat te drinken.

  Op de peuterspeelzaal zijn dagelijks twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij zijn in het bezit van een diploma SPW3 (Sociaal Pedagogisch Werker) en Ad PEM (Ad-programma Pedagogisch Educatief Medewerker). In nauw overleg met de directie bepalen de pedagogisch medewerkers het programma voor de kinderen. Dit programma sluit aan op de lesstof en de thema’s van de kleutergroepen, waarbij wordt gewerkt met OVM (OntwikkelingsVolgModel). Hierin wordt de ontwikkeling van de peuters op diverse vlakken in kaart gebracht. Meer over ons pedagogisch beleid kunt u lezen in ons beleidsplan.

  Het jaarprogramma is gebaseerd op de thema’s uit de leermethode ‘Piramide’. Door het aanbieden van prentenboeken en het voeren van gesprekken met behulp van diverse materialen wordt de woordenschat van de kinderen verder vergroot. Ook rekenvaardigheden komen aan bod, bijvoorbeeld door middel van teloefeningen. Daarnaast is er aandacht voor de fijne motoriek: tekenen, kleuren, plakken – en de grove motoriek: klimmen, klauteren en bewegen met fietsjes en stepjes.

  Aanmelding en plaatsing

  Op onze website is veel praktische informatie te vinden, maar we kunnen ons voorstellen dat u de school en peuterspeelzaal graag met eigen ogen wilt zien. ‘Sfeer proeven’ is heel belangrijk bij uw keuze.

  U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. Tijdens een oriënterend gesprek vertellen wij u over onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven en proberen we op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens krijgt u een rondleiding door de school.

  De peuters kunnen vanaf twee jaar en zes maanden worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan het kind eerder worden geplaatst, vanaf de leeftijd van twee jaar. Vanwege de stijgende belangstelling voor onze peuterspeelzaal worden alleen die kinderen geplaatst, die doorstromen naar onze basisschool. Kinderen kunnen twee (wo-vr) of drie ochtenden (ma-di-do) komen spelen in onze peuterspeelzaal.

  Financiën

  Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) betalen een bruto uurtarief; dit tarief wordt jaarlijks geactualiseerd. De toeslag kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Voor de aanvraag hebt u het LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) van onze peuterspeelzaal nodig: 128972762. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

  Komt u niet in aanmerking voor KOT, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt bepaald aan de hand van een inkomensverklaring. Deze verklaring is op te vragen bij de Belastingdienst; via deze link leest u daar meer over.

  Ouderraad

  Aan de peuterspeelzaal is een ouderraad verbonden, waarin twee ouders zitting hebben. De ouderraad vergadert drie keer per jaar met een pedagogisch medewerker en de directie.

  Klachtenregeling

  Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het bestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft een klachtenregeling voor alle scholen en peuterspeelzalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

  klachtenregeling kinderopvang SKPR 2021

  Landelijk Register Kinderdagverblijf

  Alle inspectierapporten vanuit de GGD kunt u hier vinden.